הנהגות טובות, הרב סלמן מוצפי זצוק”ל וזיע”א

הנהגות טובות לשני ימי ראש השנה וליום הכיפורים

מאת עטרת תפארת ישראל, המקובל האלקי, צדיק יסוד עולם,

הרב סלמן מוצפי זצוק”ל וזיע”א חסידא קדישא לישראל

סידר וערך בנו הרב בן ציון מוצפי שליט”א

מתוך הספרים “שופר בציון” ו”קדוש בציון”

שיצאו עתה לאור בס”ד. ירושלים, אלול התשע” ב.

מצאתי לנכון לצרף את ההנהגות של ראש השנה אל אף שכבר עבר ראש השנה מכיוון שהם רלוונטים גם לכיפור. מה שנראה לך שייך לראש השנה בלבד תשמרי לשנה הבאה.

הנהגות לערב ראש השנה.

א. תענית ותשובה היום מכפרים על כל העוונות של כל השנה. הרמ”ק והשל” ה.

ב. יסתפר לפני ראש השנה ויכווין לבטל הדינים . זוהר הקדוש.

ג. התרת נדרים וקללות מסוגלת היום . האריז” ל.

ד. צדקה היום מסוגלת לכפרה. ר’ אשר מלוניל.

ה. פדיון נפש בק”ס פרוטות כסף מסוגלת לחיים . מהרח” ו.

ו. תפלה בקברי הצדיקים חשובה מאוד. המהרי” ל.

ז. הפרשת חלה על ידי האשה מכפרת עוונותיה. המרדכי.

ח. ע”י טבילה במקוה טהרה היום נעשה דבק  בהשם יתברך ובתורתו, ויהיה שמור מכל רע , ונעשה בריה חדשה. הגאונים, וראשית חכמה.

ט. יכין את תפלות ראש השנה. רמב”ם ושו”ע.

י. יזהר לכווין במנחה אחרונה של השנה, ויתקן בה תפלות כל השנה האחרונה. מקובלים.

י א. סגולה להדליק אורות בבית הכנסת ובביתו, ותהיה לו שנת אורה. מפרשים.

י ב. כשאומר תכלה שנה וקללותיה, יכוין על עוונותיה שיכלו . רבנו חיים פלאגי .

 ליל ראש השנה

‏א.     מי שנופלת עליו בכיה בתפלה, סימן הוא שנשמתו הגונה ושלימה. האריז” ל.

‏ב.     על ידי התפלה בכוונה ינצל מגהנם וממחלות, ויזכה להכנס לגן עדן , ויכוין עתה כאילו נכנס לקדש הקדשים . החיד”א ז” ל.

‏ג.      בזכרנו לחיים יש ארבע פעמים חיים, ויכוין להנצל מארבע סוגי מיתה.

א. טבעית.

ב. קודם זמנו על ידי עוון .

ג. בידי אויב או אדם  בחירי .

ד. כפרה במקום אחרים. השל” ה.

ד. גם יכוין להנצל : א. עוני. ב. סמיית עיניים. ג. צרעת. ד. עקרות. שחשובים כמת.

ר”ח פלאגי.

בקריאת לדוד מזמור יקבל על עצמו לא להישבע לשוא, ויכוין לזכות לפרנסה טובה.

הרוקח.

יזהר מאוד מכעס וממריבה וקטטה ביום זה.

סדר היום

המארח עניים הגונים היום יזכה לאריכות ימים , לבנים זכרים, ויכתב לחיים טובים.

ר”א חמווי.

יום ראש השנה

סגולה להנצל ממידת הדין יקום בעלות השחר . מטה משה.

בשעת הוצאת ספר תורה יתפלל על בניו ונכדיו שיהיו זריזים לעבודת השם. ר”ח פלאגי.

ביום ראשון של ראש השנה יקרא פרשת העקידה אחרי קריאת התורה, והיא סגולה

לכבוש את מידת הדין . החיד”א ז” ל.

בתקיעות דמיושב יכוין לבטל יצר הרע של עבודה זרה ואמונות שונות, בלחש של מוסף יכוין לבטל יצר הרע של גילוי עריות ואביזרייהו , בחזרת הש”צ יכוין לבטל יצר הרע של שפיכות דמים כעס גאוה ומחלוקת, ובעשר קולות של קדיש תתקבל יכוין לבטל יצר הרע של לשון הרע. האריז”ל.

בעשר סדרות של תשר”ת יכוין להכניע בהם השטן, בעשר של תש”ת יכוין להכניע יצר

הרע של לא תעשה . ובעשר של תר”ת יכוין לבטל יצר הרע המבטל מצות עשה. האריז”ל.

יקפידו שהתוקע יהיה איש צדיק וחסיד ותלמיד חכם . זוהר הקדוש ויקרא י ח.

לחזן של מוסף יבחרו איש זקן ותלמיד חכם מובחר שבציבור, כי הוא דוגמת הכהן הגדול . ירושלמי.

בתפילת מוסף כל אדם יתעורר לשוב בתשובה כי בה עיקר גזר דין . גמרא וזוהר.

באמרו עלינו לשבח יעטוף ראשו בטלית ויכוין היטב , ועל ידי זה הקב”ה וכל פמליא

שלמעלה מקשיבים לתפלתו . החיד”א ז” ל.

באמרו היום הרת עולם יכוין שהעולם כהריון הקובע עתיד הילד, ויתחרט על מעשיו גם

בגלגולים שעברו . הרוקח.

בחזרת מוסף בכתר במילת “איה” יכוין לבקש שלש בקשות, בנים צדיקים וחכמים,

עושר , רוח הקודש. פע”ח.

כשאומר “מהרה בתפארת עוזך” יכוין סופי תיבות שם הקדוש [כה”ת] והוא סגולה

להנצל מאדם רע כל השנה. חמדת ימים.

בברכת כהנים יש ט”ו תיבות ויאחז בט”ו פרקי כף היד בכל תיבה, ויתחיל יברכך

בפרק בוהן העליון של יד ימינו, באמירת השם פרק תחתון , וישמרך פרק עליון של

אצבע, עד שיגיע באמירת שלום לפרק  שורש כף היד.

כשיוצא מבית הכנסת ישתחוה מול ההיכל ויאמר “כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו,

ואנחנו נלך בשם אדני אלוהינו לעולם ועד”.

וישב ליד פתח בית הכנסת ויאמר “אך צדיקים יודו לשמך, כי ישבו ישרים את פניך”. סדר היום.

טוב לבקר את רבו או חכם גדול להתברך ממנו [עפ”י המדרש ], ואין לומר מועדים לשמחה, אלא “תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים “.

עשרת ימי תשובה.

העושה תשובה גמורה ובפרט עם תענית באיזה יום מימים אלה, יכפר בכל יום על כל

עוונות שעשה כל חייו באותו יום בשבוע, כגון יום ראשון מכפר על כל ימי ראשון בשבוע בחייו וכן הלאה. שער הכוונות.

עיקר התשובה היא תיקון המידות והמחשבה, כעס וגאוה, רדיפת הממון ורדיפת הכבוד. הרמב”ם.

מעלה גדולה שבאחת מלילות אלה ישב ויעסוק בתורה כל הלילה מתחילתה ועד

עלות השחר, ולא ישן אפילו רגע אחד, וכך יכפר על עוון שעונשו כרת . שער רוה”ק.

יפרע כל חובותיו לאחרים וגם שכר שכיר, וכן נדבות ונדרים שנדר לצדקה. המקובלים.

ישתדל לברך ברכת הלבנה קודם יום הכיפורים ואפילו ביחיד ויש סוד בדבר.

מהרי”ל , לבו ש, הגר”א , הרש” ש.

כשעושה הכפרות אם בתרנגול אם במטבע יסובבם סביב הראש היפך כיוון השעון,

ויאמר “זה חליפתי תמורתי כפרתי “. ויכווין בראשי תיבות שם [חת” ך] והוא הממונה על

החיים ועל הפרנסה, ואל יאמר זה תמורתי זה כפרתי לבל יפסיק רצף הראשי תיבות .

מו”א.

טוב ללכת אל שפת הים התיכון בשעות היום במקום נקי ממראות אסורות, ויאמר שם התשליך בעיקר פסוקי “מי אל כמוך וכו ‘” שלש פעמים. בא”ח ומו” א.

יזהר מאוד לסלק כל שנאה מלבו על שום יהודי בעולם, ובזה תהא נשמתו מחוברת למאצילה ולא תהא נשמה מהערב רב, ותפלתו נשמעת . זוה” ק.

ערב יום הכיפורים.

מצוה לאכול ולשתות היום סעודות בפת וברכת המזון, ולפחות שלש סעודות . האריז”ל.

לא יאכל מאכלים מחממים כגון ביצים, דגים, חלב , שום , ובשר שמן אחר הצהריים, אלא עוף ובשר רזה, ולפני הצהריים אפשר . הפוסקים.

באכילתו היום יכווין לכפר על אכילת עץ הדעת ומאכלות אסורות וכדומה. הרמ”ק.

יזהר לטבול היום במקוה טהרה, וזמנה משעה קודם חצות היום, ויכווין לשם טהרה

וכפרה. הפוסקים.

בסעודה המפסקת יערוך שלחנו במפה לבנה ויפה כמו בשבת קודש עם לחם משנה. הרמ”ק.

אחר הצהריים שעת רצון גדולה היא, ויברך לבניו ולבנותיו ולנכדיו , שילכו בדרך השם

התורה והמצוות, והיא השעה בה בירך יעקב אבינו את מנשה ואפרים . מקובלים.

ידליקו אורות נאים ומפוארים בבית הכנסת ובבית ובזה יאירו נשמותיהם והוא סימן

טוב לכל השנה. הראשונים.

יום הכיפורים.

בהוצאת ספר כל נדרי יכווין כל אדם לכפר עוון פגם הברית, נדר ושבועה, של כל הגלגולים . ויתפלל לזכות לחכמת התורה, וישתדל כל איש להניח שתי כפות ידיו על

הספר תורה ולנשקו שבע פעמים . הרש”ש.

טוב להזמין לילדים הלבשת רימונים לספר תורה, וסגולתם לחכמה בינה ודעת בתורה

ולאריכות ימים . מו”א.

מנהג בית אל בסיום אדון הסליחות, קודם אמירת אל רחום שמך, לומר “שמע ישראל ” החזן וכל הקהל אחריו כשעומדים על רגליהם בקול בכי ורעדה ובנעימה קדושה,  ומובטח שלא תבוא עליהם ולא על בני ביתם שום גזירה רעה כל השנה. הרש” ש.

אחר תפלת ערבית טוב ללמוד בצוותא משניות יומא, וכתר מלכות לרבי שלמה אבן

גבירול, ולהרדב”ז ועוד, ואשרי הזוכה לאמרם קודם עלות השחר . הפוסקים.

בברכת אהבת עולם יכווין לאהוב את השם יתברך יותר מכל אהבה בעולם גם לאשתו

ולבניו, ובזה יתכפרו לו כל עוונותיו. ספרי המוסר.

בקריאת שמע יכווין לכפר על עשרת הדברות : שמע ישראל – אנכי , אחד – לא יהיה, ואהבת – לא תשא, וכתבתם – לא תחמוד , ואספת – לא תגנוב , ואבדתם – לא תרצח, ירבו – כבד את, ולא תתורו – לא תנאף , תזכרו – זכור, אני ה’ – לא תענה. ירושלמי.

כשיגיע ל”עזרת אבותינו” יכווין “עזרת” גימטריא כ”ו פעמים הוי”ה עם הכולל , וינצל

מ”רעות ” הכתובות בפרשת כי תבוא שבהם תרע”ו תיבות . המקובלים.

ב”עוזר דלים” יכווין לעשות עצמו עני ודל בממון ובמעשים עם השכינה וטוב לו. האריז”ל.

בברכת כהנים טוב לכוין בשמות הקודש היוצאים מהם, [אנקת”ם] מקבל התפלות,

[פסת”ם ] מזון, [פספסי”ם] בגד וכלים, [דיונסי”ם ] נסים ונפלאות . הרמ” ק.

בקריאת התורה בענין פטירת בני אהרן יזיל דמעות מעיניו, ולא ימותו בניו בחייו ויאריך

ימים טובים . זוה”ק.

לתפלת מוסף יעמידו שליח ציבור הכי צדיק וחכם שבקהל כי הוא דוגמת הכהן הגדול המכפר בעדינו . ירושלמי.

באמירת “איה” בכתר של מוסף ונעילה יתבונן בכ”ד שמות כל אחד שתי אותיות מנוקדות קובוץ קמץ [במחזור בפתיחת ההיכל מופיעות ]:

יֻפָ , עֻ נ, הֻ ת , הֻתָ , הֻ ד, דֻ י, מֻ י, הֻ ד, אֻ מ, אֻ ת, בֻנָ,הֻ מ, שֻ מ, אֻתָ, וֻוָ , אֻתָ, שֻהָ, לֻבָ, הֻ ה, אֻבָ, לֻהָ, ל ., אֻרָ, הֻמָ. עד כאן. הארי ז” ל.

קודם תפילת נעילה ישוב בתשובה שלימה כי עתה זמן החתימה, ויקבל על עצמו איזה

חיזוק במצוה. האריז”ל.

בתפילת נעילה עולה השכינה למרומי מרומים מכל השנה, ומי ששב עתה בתשובה עולה איתה, וחלון ברקיע נפתח בחצי שעה האחרונה מהיום, והנפטרים מעתירים בעדינו. מקובלים.

בסיום הסליחות באמירת “שמע ישראל” יכווין במילת אחד לייחד שם השם על כל

העולמות ועל כל איבריו , ויכוין למסור עצמו על קידוש השם, וכאילו נסקל נשרף נהרג

ונחנק עתה לכבודו יתברך, וימחלו לו כל עוונותיו ויהיה בריה חדשה. מו”א.

אחר ערבית יאמרו בנעימה פיוט המבדיל, יום פנה כצל תומר הנתקן על מוצאי יום

הכיפורים והוא סגולה להצלחה כל השנה. הראבי”ה.

מברכים איש את רעהו בברכה רבה, והשעה מסוגלת לקיים הברכות .

לעילוי נשמת אהובינו

אפרים שמעון אריאל

בן עוזיהו מרדכי וסיגל ילחטו”א

תגובות

comments

הפוסט הזה פורסם בתאריך כללי, פרשת השבוע עם התגים , , , , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *