מה את צריכה להרגיש ביום ראש השנה ?

rimonimזה יום טוב ויום דין.

איך מתחברים להרגשת ה”יום טוב” ול”יום הדין”?

אכלו משמנים ושתו ממתקים כי חדוות השם היא מעוזכם.

אין שום סתירה.

אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם.

מה זה “תגידו מלכויות” ?

הכוונה לעומק המשמעות של המילה מלכויות. תכירו בי. תדעו שאין עוד מלבדו. הקב”ה הוא הכח הבלעדי בבריאה. מלכות פירושה התבטלות לראש אחד. להכיר במלכות של הקב”ה ולשמוח בה, ולכן אנחנו חייבים להיות שמחים עמוק בלב. זו חגיגה של מחזוריות שנתית נוספת במלכותו של הקב”ה.

כל שנה אנו מחדשים את החגיגה של מלכותו של השם עלינו. בראש השנה אנחנו שמחים במלכותו של הקב”ה. זכינו שאנו עבדי השם. זכינו שהשם הגדול הוא בחר בנו. יש אימפריות בעולם והוא בחר בנו. זו צריכה להיות בליבנו שמחה עצומה. גם בתפילה וגם בבית צריך להתפלל בשמחה עצומה. לשמוח שמחה עצומה שהקב”ה הוא מלך על כל הארץ והוא מקדש אותנו.

זה לא סותר שתהיה יראה ביום הזה. מלכות היא לא מלכות ללא יראה. כתוב במשנה באבות הווה מתפלל בשלומה של מלכות…למלכות יש משמעות כשיש יראה מהמלכות. מה הסיבה שבני מדינה ממליכים עליהם מלך. הם רוצים שיהיה אחד שבידו לחוקק חוקים וגזירות, זה יעשה את הסדר במדינה. יש משמעות ל”ראש אחד” כשיראים ממנו. אין סתירה. שמחים במלכותו של הקב”ה וכמובן שהמלכות הזו יש לה מחיר. אין סתירה. אנו זוכים במלכותו. אז ממילא אין בלבול. אנשים מתבלבלים איך אפשר שמחה ופחד. שמחים שמחה עצומה שהקב”ה מלכנו וביחד עם זה יש יראה. המלך הוא דן שופט מעניש. זאת אומרת שהמשפט הוא הוצאה לפועל של היראה. יש בראש השנה שמחה ויראה. יש משפט שהוא חלק בלתי נפרד מהמלכות של הקב”ה.

המדרש אומר: אי אתה מוצא אהבה ויראה במקום אחד אלא אצל הקב”ה. בין בני האדם אם אני מפחדת ממישהו אינני אוהבת אותו. אצל הקב”ה אפשר ליצור שתי תחושות ביחד, תחושת אהבה ותחושת יראה. הקב”ה מושל בכל וברא את הכל אז בוודאי שנאהב אותו. איך אפשר לא לאהוב את הבורא, מצד שני זה מחייב יראה.

גם אצל תלמידי חכמים אתה יכול לראות אהבה ויראה ביחד. את יכולה לפגוש את גדול הדור. מה תרגישי ? אהבה אליו. מצד שני את מרגישה יראה. היראה היא דווקא מחמת הגדלות שלו. בערכים רוחניים את יכולה למצוא אהבה ויראה שעולים בקנה אחד. בענייני חומר את לא מוצאת אהבה ויראה בקנה אחד.

אנו שמחים במלכותו של הקב”ה ואנו מלאים אהבה לטובו וגודלו של הקב”ה מצד שני אנו יראים וגם נשפטים באותו יום.

לאהוב את המלך, לירא מהמלך, להישפט אצל המלך.

עוד נקודה חשובה שצריך לעמוד עליה בראש השנה. אנו בראש השנה לא מתוודים. למה לא ?

אנחנו בראש השנה מתמקדים בנקודה החשובה שאנו ממליכים את הקב”ה מתוך הכרה בגודלו ואהבתו עלינו בהתבטלות גמורה. חז”ל לא רצו שנסיח דעת מהמלכת הקב”ה עלינו ולכן, אמרו אל תתוודו. הווידוי נותן לך להתרכז בעצמך. תרחם עלי תסגור את התיק, אתה מתמקד בהצלה הפרטית שלך. ובזה אתה מסיח דעת מהתכלית של ראש  השנה.

יראה מחמת ההכרה בגדלותו של הקב”ה. וזה תשובה.

אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם ויעלה זכרונכם לפני לטובה.

יש טיפול בענפים ויש טיפול שורש. תמיד צריך לטפל טיפול שורשי. אם יש לך כאב אל תיקח אקמול תבדוק מה שורש הבעיה. מה שורש החטא שבגללו האדם חוטא ?

העדר היראה. אם היה לאדם יראת שמיים הוא לא היה חוטא. אנחנו בראש השנה מחדדים את נקודת היראה. זה הטיפול בשורש. זהו שורש התשובה. התבטלות למלכותו של הקב”ה מתוך הכרה בגודלו של הקב”ה. לפי זה תובן המשנה בברכות. מפני מה קדמה “שמע” ל”היה אם שמוע” ?

כדי שיקבל האדם עול מלכות שמיים תחילה.

אדם יכול לקבל עול מצוות ולא לקבל עול מלכות שמיים.  אחד אומר אני לא רוצה להסתבך עם תנורים וגהנום. זה נקרא לקבל עול מצוות בלי לקבל עול מלכות שמיים. לקבל עול מלכות שמיים זה אומר אני רוצה לקבל את מלכותו של הקב”ה עלי. אני רוצה להכיר אותו. אני רוצה לדבוק בו.

קבלו מלכותי ואח”כ אגזור עליכם גזירותי. תכירו בי.

בראש השנה עלינו להשתדל לרכז את המחשבה, כך אומר רבי יחזקאל לוינשטיין, זצ”ל, אני עבד נאמן להשם. אני עבד נאמן למלכי, יש מלך ואני עבדו. ובזה אתה נחשב למקבל עול מלכות שמיים. לעשות את רצונו כרצונו.

דבר נוסף, שמובא בכל הספרים הקדושים. לא לבוא לראש השנה בלי קבלה כל שהיא. קבלה קטנה. ולמה ? מלך שכבר מולך 20 שנה 30 שנה, אתה בא ואומר לו אנחנו רוצים לעשות לך חגיגה. טקס מלוכה מחדש. זה מחמאה או ביזיון למלך ? בוודאי ביזיון. אני כבר 20-30 שנה מלך מה עוד פעם חגיגה ? מתי עושים חופה מחדש ? כאשר היה פקפוק. אבל מלך של 20-30 שנה אתה בא ואמר לו בוא נחגוג לך מלוכה ?

איך אנחנו באים לפני הקב”ה, כל ראש השנה, במצוות השם המליכוני עליכם. אמרו לפני מלכויות. התלמיד שמע את הכל אבל מאז לא היתה לו מנוחת הנפש. מה זה שרבי סעדיה גאון מתוודה ואומר חטאתי פשעתי ? הוא בא לפני רב סעדיה גאון התחבאתי בארון אני לא מבין אדם גדול וקדוש כמוך מה זה שאתה עושה תשובה כל יום. ענה לו הרס”ג, פעם אחת יצא לי שהתארחתי באיזה מקום. בא בעל האכסניה וארח אותי בכבוד גדול. אחרי שיצאתי מהאירוח נסעתי לדרכי. אחרי כברת דרך בא בעל האכסניה ורודף אחרי, רבי, רבי, מבקש סליחה מחילה. מה אתה רוצה ? הכל היה בסדר. אני יודע שהכל היה בסדר, אך לא ידעתי שאתה רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון היה זוכה שכל יום היה מכיר את השם יותר. אז כל יום היה עושה תשובה, לא הכרתי אותך אתמול כמו שאני מכיר אותך היום ועל זה אני עושה תשובה. מי יכול להתעלות מיום ליום בעבודת השם ? מי יכול לאמר שכל יום מתחדשת אצלו הכרה בחידוש מהבורא ? אז לפחות כל שנה נעשה זאת. רב סעדיה גאון היה עושה כל יום. יש לבוא מתוך התחדשות מתוך קבלה מסויימת ובזה אנו ממליכות את הקב”ה עלינו.

הלכה למעשה:שממליכים מלך עושים אימונים לפני. כך שטקס המלוכה יהיה יפה. אנחנו צריכים לעשות הכנה מעכשיו. איך ? לקבל עלינו מהיום עד ראש השנה לא לכעוס. אתן יודעות שבראש השנה יש אזהרה מיוחדת לא לכעוס. ראש השנה היא סימן לכל השנה. ואם תכעס יהיה לך כעס השנה. אין לך כמו הכעס שסותר את המלכת הקב”ה. המשמעות של המלכות זה תלות במלכות. מה הקשר בין הכעס לעבודה זרה ? שהאדם מנטרל את ההשגחה בעולם מהבורא ומתחיל לפנות לגורמים. הכעס מנטרל את הבורא, לא אני אשם. תולה את הדברים בגורמים. כשאנו בראש השנה באים לקיים מצוות מלכויות, תמליכוני עליכם. זה בעצם המהות של ראש השנה. אז צריכה להיות המלכה מתוך התבטלות לקב”ה. אפס זולתו. אם אתה מאמין שאפס זולתו והשגחת הקב”ה היא לטובתך אז כמה שאתה מחדד את זה אתה מתרחק מהכעס. לכן, צריכים להתאמן מהיום לא לכעוס. זה אימון לקראת ראש השנה. ההכנה היא לא לכעוס. לעשות הכל בהתבטלות. אדם לא כועס לא עצב מקבל בסבר פנים יפות את הנהגתו של הקב”ה. ה”מלכויות” באות לידי ביטוי על ידי הקבלה שאדם מקבל. הרי מצד הקב”ה אין חדשנות, אם את לא מקבלת משהו אז בשביל מה את ממליכה ?

לימד אותנו הגאון רבי ישראל מסלנט, מה יעשה האדם שקשה לו לקבל קבלה ?

ללמוד מוסר באותה נקודה שאת לקויה בה. קבלי עליך ללמוד מוסר באותה נקודה שאת לקויה. פה צריך לדעת שלומדים מוסר כדי שהמוסר ישנה את הבן אדם. אם רוצים שינוי  צריך להתמקד בספר שלם שמתמקד בנושא. הרב לוגסי ממליץ על הסדרה של הרב טובולסקי על עבודת המידות.

 

הדרכה זו מבוססת על שיעורו של הגאון הרב ישראל לוגסי בבית הכנסת מוסיוף בירושלים.

תגובות

comments

הפוסט הזה פורסם בתאריך כללי עם התגים , , , , , . קישור קבוע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *