פרשת בשלח

בשלח הרב מוצפי

“קרוב הוא”

הרמב”ן

כיוון שיצאו ממצריים קשה לעשות מפנה חד מעבודה זרה, שבט לוי לא.
המצרים עצמם היו עם של עבדים. מזל טלה היה האלוהים שלהם.

החתם סופר

חם הוא בן של כנען.
נכד של צריים זה פלישתים.

קרוב הוא קרבה משפחתית.

מה זה ויהי ?

לשון צער. ויהי בימי אחשוראש. למה פה בשבת שירה ? ויהי ?
נוהגים לאכול חמין עם חיטין.
זכר למן. חלב חיטים אשביעך וזכר לציפורים למה ? כיוון שדתן ואבירם היו נגד שבת.
הקב”ה הזהיר אותם לא לטלטל ואמר להם שירד מן ליומיים.
מה עשו דתן ואבירם? פזרו את המן שלהם ואמרו שכן ירד מן. ואז באו הציפורים ואכלו את מה שהם פזרו.
אסור לפזר את האוכל לצפרים בשבת.
מה שצריך לעשות זה להניח מחר ולכסות, ובשבת לגלות את הכיסוי.
למה ויהי ? שיהיה למצרים ואי!
הרי אין במדבר מים.
נתן להם הקב”ה מן, מים ועננים, בזכות מרים אהרן ומשה. 
מכיוון שמשה היכה את הסלע ולא נכנס לארץ על זה ואי.
ההסבר השני הוא על זה שפי 5 היו ערב רב. ואלה יבואו ויחטיאו את ישראל.
שאלה אישה משכנתה ומתנות האחרונות משכחות את הצרות. עני שבהם היה לו כמה משאות. כמה עושר היה להם שם.
חכם לב יקח מצוות זה משה רבינו. העם היה עסוק באיסוף רכוש, ומשה במה היה עסוק בחיפוש ארונו של יוסף. עד שהגיעה סרח ואמרה לו בוא ואראה לך. צעק משה; יוסף יוסף לקח קלף וכתב עליו עלי שור עלי שור וצף ארונו של יוסף. אפילו שהיה הארון מברזל.
מי אמר להם לקחת כסף וזהב ?
דבר נא. כל אחד מישראל היה הולך למצרים מבקש ממנו כסף והמצרי נותן לו. משה רבינו עשה מצוה של חסד של אמת. אז זה השכר שלו פי כמה.
מצווה לצום ביום הכיפורים. מה זה בתשעה לחודש ? הרי בעשרה מתענים. לומר לך שהמתענה בעשירי ואוכל ביום התשיעי כאילו התענה בתשיעי ובעשירי.
אתה אוכל בתשיעי ונחשב לך כאילו צמת יומיים. השכר על המצוות הוא לא אותו דבר, אלא לפי טורח מצוות. עונג שבת או עונג הבטן שלו ? יש כאילו שעושים ביגלה מ 8 עד 8 ישנים. ה’ נתן את השבת ללימוד תורה.
ויקח 600 רכב בחור…למה מפורט ? כי פרעה היה ראש המכשפים. הוא בעצמו קשר את הסוסים וכשהיה קושר היה מזכיר כל מיני שמות חבלה.
בחור גימטריה 216.
רכב יוצא 222.
אם אתה מוריד 6 מ 222 נשאר לך בחור.
ובני ישראל יוצרים ביד רמה. ראשי תיבות שלחן ערוך יורה דיעה סימן רמה. הרעיון הוא שהיציאה ממצריים היא לשם לימוד תורה.
ע”י שראו את פרעה התחילו לצעוק לה׳.
הקב”ה מביא צרות כדי שנתקרב אליו.
ויסעו בני ישראל את עיניהם.
מה תצעק אלי ? דבר אליהם ויסעו.
אם אדם מכוון בפסוקים האלה לא יאונה לו כל רע. 

ויסע

ויסע

ויבוא

ויט

פסוק כ וכא
בדיוק 72 אותיות

אני והוא הושיעה נא.

72 שמות כל שם 3 אותיות.

הים ראה את המטה של משה ונקרע הים. על המטה היו חקוקים השמות האלה.
לסוסתי דימיתיך רעייתי – זה אנחנו.
הקב”ה יבש את קרקעית הים והקב”ה עשה שם פסיפס. ומשה אומר להם תצאו והם לא יוצאים. לא רצו לצאת. 12 כותלים, כל שבט הכותל שלו, ושרו יחד.
האילמים נפתח הפה שלהם. אלה שהיו פסחים יכלו ללכת. היה להם כל מה שרצו. שוקולד בהשגחת הקב”ה טעם גן עדן.
3 פעמים חסד יוצא גבורה. בשם הזה קרע משה את הים. הפסוקים של קריעת יש מלאים סודות.
אתה קורא במדוייק ומוציא מפיך את ראשי התיבות, וזה פועל. לכוון בקריאת הפסוקים.
הפסוק הראשון כנגד אברהם.
הפסוק השני כנגד יצחק.
והפסוק השלישי כנגד יעקב.

חסד
גבורה
תפארת

גם בקריאת שמע יש פעמיים עב. סודות. לכן צריך להוציא אות אות בשלמותה.
למה שבת שירה כל כך חשובה ?
לאמור כל מי שאומר את שירת הים בשמחה עתיד לומר אותה כשיבוא משיח. ונמחלים לו כל עוונותיו. ולכן, אפילו ביום תשעה באב, הרש”ש תיקן שלא ישנו  מסידור התפילה. מכיוון שיש בו סוד גדול. יש בו 18 פעמים שם השם. וזה עוקר את השטן שרוצה להשמיד את ישראל.

יש ענין לומר את זה עם הטעמים.
הקב”ה הגביה את ים סוף 12 קמ באויר.
היו 3 פרעה: יוסף, משה ויעקב, בכל תקופה.
פרעה הרשע, ברך אותו, יעקב אבינו שהנילוס יעלה לקראתו. וכשמת הפרעה הזה בא השני אחריו וגם הנילוס עלה לקראתו.
כל מימות שבעולם נקרעו.
פעם ראשונה שהתגלתה מלכותו של ה׳ בעולם היה בקריעת ים סוף בשנת 2448.
שמו של בשטן 131. והשטן היה מוביל את הגלגלים של רכב פרעה. מה עשה הקב”ה  ? הוריד לו גלגלים לסירוגין והתחיל לקרטע.
לכן כתוב ו”יסר את אופן מרכבותיו”.
רוכבו זה השר שלו מלמעלה.
ובזוהר הקדוש אומר שלעתיד לבוא יבואו משלושה מקומות, מהים וסביבות ירושלים (פספסתי את המקום השלישי9. כל מה שהיה במצריים זו דוגמא לעתיד לבוא.
הים ראה וינוס. זה ארונו של יוסף.
במקום אחר מה ראה ? ברייתא דרבי ישמעאל.
אחד התלמידים שואל למה הכוח של אמירת שירת הים בכוונה כל כך חזק ?

כשאתה אומר שירת הים בכוונה ומכוון שהקב”ה הוא הכל, שלא היה סיכוי להנצל וה׳ הושיע. אמור לצאן ויקפצו לים וקפצו. מי קפץ הראשון נחשון. לכן כל מי שראשון קוראים לו נחשון.
קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף.
הישועה תבוא רק מה׳ יתברך.
ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ראו את הקב”ה בעצמו. יחזקאל ראה רק בבואה של הקב”ה.

גר חייב בביכורים כמו יהודי רגיל, אבל הוא לא יכול לקרא.
מה זה ואנווהו ?
במצוות.
מה הוא רחום אף אתה היה רחום.
מה הוא חנון גם אתה תהיה חנון.
שיהיה לך מידות טובות ברחמנות וענווה ושלווה.
המים היו מרים.
כשמר לך תחשוב על מי שיותר לו מר ממך ולך יהיה מתוק. ללמוד איך להתנהל בחיים.
אפילו מר לך תעשה את חוקי ה׳.
ויאמר אם שמוע תשמע…טוב להגיד אחרי עלינו לשבח. חשוב שהמשא ומתן יהיה באמונה. תעשה עבודתך בנאמנות כאילו קיימת כל התורה.
כל המחלה אשר שמתי במצריים לא אשים עליך. אני מראש עושה לך רפואה מונעת, מה לאכול ומה לא ומתי..
הרמבם אומר שיש הבדל בין פא דגושה לפא רפויה. רפוא ירפא, זה לא רפואה מוחלטת. ואני ה’ רופאיך זה רפואה משלמת.

ה”ילך בתורתי אם לא ? אם אין קמח אין תורה, שלמה המלך מבקש לא להיות עני ולא עשיר. הטריפני לחם חוקי, כמו יעקב, לחם לאכול ובגד ללבוש. העשירים היה כואב להם. מה שרצו לטעום היו טועמים המן, היו מברכים עליו המוציא לחם מן השמיים. ולא עלה על דעתם לטעום טעם אסור, כי היו קדושים וטהורים. היו מברכים המוציא לחם מן השמיים. העוסק בתורה לא מתאווה למעדנים.
גדול מה שכתוב במשה יותר מבאברהם.
דוד המלך-ואנוכי תולעת ולא איש.
משה נחנו מה- כלפי ישראל.
ואברהם עפר ואפר-כלפי הקב”ה.
מה זה היום ? הוא חותם על הכתובה ואומר לה את תלכי לעבודה ואני אשב ואלמד.
חייב האיש במזונות אשתו.
קמצן יש לו טוב, לגבי מחר הוא פוחד שלא ירד מן.
ה׳ נותן לכם השבת, שקודם נותן לישראל אח”כ לאומות העולם. את החגים קבלו רק במתן תורה.
חגים ישראל מקדשים, הרש”ש עליו השלום שמחר בלילה פטירתו, כתב למעלה מ3,000 שירים ר’ שלום שבזי, ביתו מסרה נפשה לא להתחתן עם הגוי. ובדרך היא שרה לו אם ננעלו דלתי…עלתה לגג ומפלה ומתה. באותו יום שנפטק ר שלום שהזי מולד א שלום שרעבי. הוא עלה לירושלים ושימש כשמש יושב ושומע את הלימוד ויודע הכל בע”פ. עד שהגיעו לקושיה ולא ידעו. כשהם הלכו לאכול כתב להם את התשובה. עד שבאה הבת ואמרה אני ראיתי את השמש כותב. והוא לא רצה שיגלו. כל שבת הוא היה עולה חזן. הסוף ימיו שנפטר יום אחד הוא ותלמידו לילה אחד שאלו עד מתי ככה בגלות. צמו 3 ימים הרשש ור’ חיים דלרוזה. הוא בא מספרד והרב חידא עשו כוונות 4 ימים, יצאה בת קול ואמרה שגדלותם אסור שיהיו במקום אחד. החיד”א יצא לגלות, נשאר פה ר’ חיים דלרוזה, והרש”ש היה הולך כל לילה ושואג כארי על חרבן בית המקדש.
הראשון שכתב סודות ר’ שמעון בר יוחאי, אח”כ הארי ואח”כ הרש”ש.
כשאתה מקלקל באיזה איבר אתה מקלקל בכל הגוף. וכשאתה מתקן באיזה איבר אתה מתקן בעל הגוף.