פרשת תרומה

בס”ד

 

פרשת תרומה הרב מוצפי

 

התורה אומרת דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו.

השאלות שצריך לשאול בהבנת הפסוקים. יש בזה נפקא מינה לנו.

א.     למה קרא לה פרשת תרומה ? ומה לשון תרומה ? תרומה זה אחד חלקי חמישים. חמישים של מה ?

ב.     הזוהר הקדוש שואל: דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידנו ליבו.  והנה אנחנו הולכים לפרשת ויקהל, ששם משה רבינו מבצע את הפעולה. ידוע שויקהל משלים את הפרשה שלנו. ויקהל פיקודי. ויקהל מדבר על כלי המשכן. ופיקודי מדבר על הבגדים של הכהן כמו תצוה. אז ויקהל זה זוג של תרומה. פיקודי זה הזוג של תצווה.

למעשה התורה חוזרת על כל מה שבני ישראל עשו.  ויקהל משה את כל עדת בני ישראל..איש כי ידבנו ליבו. מה קרה ? אסיפה עשה משה רבינו. והאסיפה היתה לכל עדת בני ישראל. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש דבר מבהיל. הוא אומר הערב רב עשו את חטא העגל. ישראל לא עשו את העגל. אז למה ישראל נענשים ? מה קרה פה ? התירוץ הוא שישראל אמרו שילכו לעזאזל עם העגל שלהם ואנחנו נהיה לבד. ואסור היה לומר את זה. כי הערב רב היו מהולים.  ועכשיו ישראל כאילו, כי הסכימו להם ונח להם שיעבדו אלילים. נחשב כאילו אנחנו עשינו. כתב רבינו האר”י: בליל שבת, לפני שבת האישה מדליקה נרות כדי לכפר על העוון של עץ הדעת. אבל הכנת הנרות היא על האיש. הדבר הראשון שתעשה ביום שישי זה להכין את הנרות. לא משנה מה שיהיה אתה תכין. למה ? לכפר על עוון העגל. הנשים לא היו בעוון העגל. אמר משה רבינו: אם אני לוקח כסף אחד מהערב רב המשכן יחרב. בהתחלה אמר מאת כל איש..היה גם ערב רב. אבל אחרי שהם עשו את העגל, אמר אוי ואבוי אם ישימו זהב או משהו בתוך המשכן יחרב המשכן. כשבא שלמה המלך לבנות את בית המקדש, שלח לו מלך מצריים 1000 פועלים שיבנו את בית המקדש. בא שלמה ואמר אם יהיו פה גויים בבניין בית המקדש שיעבדו אז המשכן יחרב. הוא נחרב אמנם בסוף, אבל בגלל החטאים. מה עשה שלמה המלך ? אמר:  לא רוצה את המצרים. יש בעיה לקחת מרשע או מגוי לקחת לבנין בית הכנסת ולכל דבר שבקדושה. כי זה יכול לגרום חורבן גדול.

משה ושמואל לא שלטו אויבים במעשי ידיהם. שמואל משח את שאול למלך. ששאול נפל מהמלוכה. לא יכל שאול שזה יקרה בחייו של שמואל. הקב”ה לקח את שמואל מהעולם כדי שלא יראה ששאול נופל. הקב”ה הפיל על שמואל זקנה. כל זקנו נעשה לבן. ואמרו זקן שמואל. לא ידעו. זה הטעם שאנו אומרים בליל פסח: הרי אני כבן שבעים שנה. הגמרא אומרת שר’ אלעזר בן עזריה היה בן 18.  רבינו האר”י גילה לנו. ר’ אלעזר בן עזריה היה גלגולו של שמואל הנביא. שמואל הנביא נפטר בן 52 ר’ אלעזר בן עזריה  היה בן 18. 18 ועוד 52 שווה 70. לכן, אמר הרי אני כבן 70 שנה. יש לנו ראיה דומה. אי”ה מחר יבוא משיח, ואנחנו מוזמנים לסעודת הלוויתן וליין מששת ימי בראשית. אתה יודע מה זה היין הזה ? אתה שותה אותו אתה רואה מסוף העולם ועד סופו ורואה את הקב”ה עין בעין. מה עניין הסעודה ? יקומו המתים רעבים. יש מי שלא אכל 100 שנה ויש מי שלא אכל 0100 שנה. אחרי שאוכלים מהלוויתן אוכלים משור הבר. אחרי שאוכלים שותים את היין מימי בראשית. משה רבינו יגיד דברי תורה. שלמה המלך אומר חכמה. דוד המלך לוקח כינור של עשרה מיתרים אין דבר כזה בעולם, כנגד הללויה. 10 הללויות. ההלולו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו..בתוף ומחול…בצלצלי תרועה..טוב למנותן באצבעות. כנגד 10 מיתרים של דוד המלך בכינור. ואז עומד דוד ומנגן כנגד ניגונים שלא שמעתן אוזן מעולם. והקב”ה יושב בראש. אשרי עין תראה כל אלה. ואז ברכת המזון. אומר הקב”ה לאברהם: תעשה זימון. אברהם לא מזמן בגלל שיצא ממנו ישמעאל. יצחק תעשה זימון. לא יכול יצא ממני עשיו. קורא ליעקב, הזרע שלי קדוש אבל לקחתי 2 אחיות. משה תיקח אתה את הכוס. אומר לא זכיתי שיהיו לי בנים שימלאו את מקומי. מיד פונה הקב”ה לדוד המלך. הגביע של דוד המלך מחזקת 70 ליטר (דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה). ואז דוד אומר אני אברך ולי נאה לברך. למה לי נאה לברך ? הרי בברכה נותנים למי שהכי זקן. מי הכי זקן ?  דוד הוא נשמת אדם הראשון. תיקח את ה70 שנה של דוד, שנתנו לו מאדם הראשון וה 930 שנה של אדם הראשון, זה 1000. אז הוא הכי זקן. גם כאן, ר’ אלעזר בן עזריה היה לו את ה 52 של שמואל הנביא  ואז הוא כבן 70.  נחזור למשכן. משה רבינו הוא בנה את המשכן, הכל לא שלטו בהם אויבים. אז איפה זה ? משנבנה בית המקדש נגנז אוהל מועד, נגנזו קרסיו קרשיו, גנזיו… תחת מחילות של היכל. שלמה המלך בנה 3 קומות מתחת לאדמה. למה ? שאם באמצע העבודה כהן מקבל טומאה ואז הוא היה מטמא את המקדש. אז מה הוא עושה ? היה לו פתח מילוט בקומות התת קרקעיות וכך לא היה מטמא את המקדש. כשנבנה בית המקדש לקח שלמה המלך את כל כלי המשכן. הרי היו שם קרשים קרסים בריחים אדנים, ואת כל זה שם תחת מחילות ההיכל. מכאן ראינו שלא שלט במשכן שום דבר. צריך להיזהר, אם אדם בא לבנות בית כנסת אסור לקחת ממקומות לא קדושים. דבר שבא ממקור טומאה הולך לשם. אם אדם רוצה שהממון שלו יהיה כשר יזהר מגזל. ה 10 שקלים הגנובים ישרפו את כל המליון שקל. הגמרא מספרת על ר’ יוחנן בן זכאי שהלך עם התלמידים שלו בדרך אחרי שנחרב בית המקדש וראה נערה יהודיה שאוספת סובין בין הגללים של בהמתם של ערביים. ערביים נחשבים אומה שפלה. אין לך אומה שפלה בעולם כישמעאלים. אמרה לו: ר’ פרנסני. אמר לה בת מי את ? ביתו של נקדימון בן גוריון, העשיר הנדיב. אמר לתלמידים שלו: אני זוכר כמה כתב לה בכתובה חביות יין בשביל הסעודות שתעשה כל יום. ביתי, ממון של אבא לאן הלך ? כשהם עשו את השידוך, האבא של החתן נתן מליון, והמליון שלו קלקל את הכסף של נקדימון בן גוריון. הגמרא אומרת שנתן צדקה לא לפי כוחו, פחות מכוחו ולכן הגיע למצב כזה.

 מעשה באגריפס המלך שהחליט שהוא מקריב 1000 קרבנות ביום אחד. אמר לכוהן: אתה לא מקריב שום קרבן רק 1000 שלי. אמר לו בסדר. והנה הגיע עני אחד שבא להקריב 2 יונות. אמר לו: אני לא יכול. אמר העני: אם לא אקריב מזונותי ומזנות ילדי על צווארך. אני כל יום מקריב 2 יונות ו 2 יונות אוכלים אני וילדי.  הקדוש ברוך הוא אוהב את הקרבן של העני. הכהן הקריב אותם. בסוף היום הגיע אגריפס המלך עם כל הדיפלומטים והקצונה הבכירה והתזמורות ותזמורת המשטרה…להקריב את הקרבנות שלו. הקריבו את הקרבנות והיה מאושר. בלילה בחלומו  בא מלאך ואמר לו: באו היונות של העני וטרפו לך את כל האלף. קם משנתו כולו מבועט. בא אל הכהן הגדול ושאל הקרבת את הקרבן. תגיד לי היו יונות ? כן הקרבתי 2 יונות של העני. הבין אגריפס. זהו. הקב”ה אוהב את העניים. נקדימון היה עשיר גדול. יתן מליון זה נחשב גרוש.

הבבא סאלי לא היה נהנה מאחרים. היה אומר מי שישב וילמד תורה הכסף יבוא לו עד השלחן. הקב”ה זן ומפרנס. פתאם הגיע יהודי אחד מארה”ב. היהודי הזה היה מתפרנס מדברים לא הכי הכי. הוציא מכיסו מעטפה עבה. שם את המעטפה. ור’ ישראל לא רוצה כל כך לענות לו. ענה לו בקצרה משום הנימוס. הבבא סאלי גר בדירת שיכון בנתיבות. פתאם היה רעש. הרבנית באה ובוכה. יש סתימה בניקוז. והתברר שזה מתחיל מהשירותים. הצינורות היו אכולים וחייבים להחליף הכל. רצפות חדשות…צריך כסף. כמה ? 5000 דולר אמרה לו. ר’ ישראל פתח את המגרה והיא לקחה את המעטפה. אחרי 2 דקות הוא שואל אותה: נכון יש 5000 דולר במעטפה. ראיתם ? מאיפה שהכסף הגיע לשם הוא הלך.

לכן, תתפלל, לפני שאתה משלם ארנונה, תתפלל: ריבונו של עולם יהי רצון מלפניך שהכסף שלי ילך לבתי כנסת וישיבות ולא לדברים אסורים. אם הכסף כשר הולך למקומות כשרים ואם לא, חס ושלום הולך למקומות לא כשרים.

אומר המלבי”ם, עליו השלום:   ארון רמז לתורה, אחרי הארון מנורה, אחרי המנורה השלחן, אחרי השלחן המזבח, ואחרי המזבח המשכן.

האדם דוגמת מה שיש במשכן בדיוק. המשכן היה מחולק לשלושה חלקים:

א.     יש את החצר של בית המקדש זה העזרה ששם מקריבים את הקרבנות.

ב.     אח”כ ההיכל, מצד דרום המנורה, שלחן בצפון ומזבח באמצע. מה יש במזבח ? קטורת. טוב לאדם בבית בשבת שהשלחן יהיה לצד צפון. והנרות יהיו בצד דרום. הזוהר הקדוש כותב שעל השלחן יהיה לחם מכניסת השבת עד צאת השבת וזה סגולה שכל השבוע לא יחסרו לו מזונות לעולם.

ג.      בחלק השלישי הפנימי ביותר. זה קודש הקדשים. לשם הכהן הגדול נכנס פעם בשנה להקטיר קטורת ביום הכיפורים.

הגוף של האדם 3 חלקים:

א.     הרגליים ההנאות זה שם.

ב.     אחרי כן, אזור החזה לב ריאות כליות אנחנו זקוקים לזה להחיות את האדם.

ג.      אבל יותר מהכל זה הראש.

 

במשכן בחצר, מקריבים קרבנות עולה מנחה חטאת עולה שלמים, בשר, חלבים, זה כמו אזור הבטן. יש מי שאוכל לשם שמיים ויש להנאות.

החלק השני שלחן מנורה ומזבח. 12 כיכרות של לחם ואחרי כן כותל מכוסה זהב 5 אחד על השני מאיפה אדם אוכל מעבודת כפיים 10 אצבעות 5 ו5 לכן 5 קומות והשלחן עצמו זה הזרועות. מנורה כנגד הריאות. אור מהמנורה ריאות חמצן. הלב במרכז הגוף.

 מי יותר מכולם ? הראש. המוח. בית קודש הקדשים.  לארון 2 טבעות זהב 2 עיניים, במוח יש תורה. התורה הקדושה זה לוחות הברית. כמו שהמוח מחולק ל2 כך הלוחות. אונה ימנית ואונה שמאלית. כשאתה לומד תורה אתה צריך להשתמש הן בראיה והן בשמיעה. צריך לראות את מה שכתוב בספר. כדי שאדם יזכור את הלימוד עליו להסתכל בפני רבו ויסתכל על התורה. זה נרשם לך במח ולא נשכח.

צריך ללמד את התינוק א’ ב’. המורה מראה לו באצבע כדי שיזכור את הלימוד. תעמיד את 2 כפות הידיים אחת ליד השנייה. 10 הדברות תגיד עם האצבעות. זכור את יום השבת לקדשו. לכן, זכור. עשרת הדברות 10 אצבעות. זה הטעם שהחתן שם לה את הטבעת ביד הימנית באצבע הזו.

שלמה המלך עליו השלום נשא 1000 נשים. למה ? רצה להכניע את אומות העולם כולם. בת פרעה קלקלה הכל. אמרה לו אני מוכנה להתחתן איתך אבל תבנה לי ארמון. לא היה חסר לו כלום. הוא היה עשיר גדול. אני רוצה ארמון שעשוי משלדים של עופות. אבל אתה תזמין את כל סוגי העופות שבעולם. קבע עוד 3 ימים עושים כנס של כל העופות. הגיעו כל העופות. 10 בבוקר תוקעים בחצוצרות ויושב והיא באה יושבת לידו. 8000 סוגים של עופות. כולם הגיעו. שאל לא חסר אף אחד ? הסתבר שחסר עוף חול. אמרה בת פרעה: לא רוצה. לא רוצה. יהיה לי ארמון שחסר עוף אחד לא מסכימה. אמר שלמה המלך: טוב כל העופות תתפזרו לעוד 3 ימים לכינוס הנוסף. והנה אחרי 24 שעות הגיע עוף החול. איפה היית ? אני עשיתי סקר מטעם אוניברסיטת מישיגן. לראות מה יש יותר בעולם גברים או נשים. 20 אחוז זכרים. מה פתאם? חצי חצי אומר שלמה. אמר עוף החול: אני בדקתי לא מי שביולוגי זכר. אני בדקתי מי גבר ? הגבר קם בבוקר לבית הכנסת. הגבר מניח תפילין. הגבר לומד תורה. אז אני בדקתי כמה גברים יש שמתנהגים כגברים. וראיתי ש 80 אחוז מתנהגים כנשים. לכן אנחנו מברכים את החתן והכלה שיזכו בבנים זכרים ולא בבנים נקבות.

ה’ יתברך יגזור עליכם גזרות טובות. ה’ יברך אתכם בכל חיי דמיטב. תזכו לחיים טובים וארוכים.